face
ዋናው ገጽ \ አስረጅ \ መልክተኞችና ነቢያት \ ሙሐመድ . . የመጨረሻውና የመደምደሚያው መልክተኛ (የበርናባስ ወንጌል)

ሙሐመድ . . የመጨረሻውና የመደምደሚያው መልክተኛ

" ‹‹ምክንያቱም በዚያን ወቅት እግዚአብሔር እኔን ከምድር ላይ ይወስደኝና እኔን አሳልፎ የሸጠውን ከሓዲ መልኩን በመቀየር እኔን እንዲመስል ያደርገዋል፣ሰዎችም እኔ የተገደልኩ ይመስላቸዋል። እርሱ ይህን የውርደት ሞት ከሞተ በኋላም ክብሬን ተነፍጌ ለረዥም ዘመን በዓለም እኖራለሁ። ነገር ግን ቅዱሱ የእግዚአብሔር መልክተኛ ሙሐመድ በሚመጣ ጊዜ ይህ ውርደት ከኔ ይወገዳል።›› (በርናባስ ወንጌል ምዕ 112 ቁጥር 13-16) "

የበርናባስ ወንጌል

የበርናባስ ወንጌል

ከድረገጹ ጋር ማስተሳሰር

ከውይይት ብሎግ ጋር ማስተሳሰር