face
ዋናው ገጽ \ አስረጅ \ የዕውቀትና የሥልጣኔ መንገድ \ (የማቴዎስ ወንጌል)

" ‹‹የተላክሁት ከእስራኤል ቤት ሆነው ወደ ጠፉት በጎች ብቻ ነው።›› አስራ ሁለቱን መርጦ ወደ አይሁዶች ሲልካቸው እንዲህ በማለት ነበር ያዘዛቸው፦ ‹‹ወደ አሕዛብ አትሂዱ፤ወደ ሳምራውያን ከተማም አትግቡ። ይልቁንስ የእስራኤል ቤት ወደሆኑት ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ።›› "

የማቴዎስ ወንጌል

የማቴዎስ ወንጌል

ከድረገጹ ጋር ማስተሳሰር

ከውይይት ብሎግ ጋር ማስተሳሰር