face
ዋናው ገጽ \ አስረጅ \ የዩኒቨርስና የሰው ልጅ መፈጠር . . ጥበቡ ክቡርነቱና ግቡ \ የአምልኮተ አላህ (ዕባዳ) አጠቃላይ ግንዛቤ (ነብያዊ ሐዲስ)

የአምልኮተ አላህ (ዕባዳ) አጠቃላይ ግንዛቤ

" ነብዩ  አንዲህ ብለዋል፦ ‹‹አንዳችሁ ችግኝ በእጁ እንደያዘ የትንሣኤ ቀን ቢደርስ ይትከለው (መትከሉን አይተወው)።›› [በአሕመድ የተዘገበ] የአላህ መልክተኛ ሆይ! አንዳችን የራሱን ሥጋዊ ፍላጎት አርክቶ በዚያ ምንዳ ያገኛልን?! ሲሏቸው፦ ፍላጎቱን በተከለከለ (ሐራም) መንገድ አርክቶ ቢሆን ኃጢአት ይሆንበት የለምን? በተመሳሳይ መልኩም በተፈቀደ (ሐላል) በመፈጸሙ ምንዳ ያገኝበታል።›› [በሙስሊም የተዘገበ] "

ነብያዊ ሐዲስ

ነብያዊ ሐዲስ

ከድረገጹ ጋር ማስተሳሰር

ከውይይት ብሎግ ጋር ማስተሳሰር